Projektiranje strojnih in električnih instalacij

LEA Spodnje Podravje

V LEA Spodnje Podravje projektiramo in svetujemo. Naši naročniki so predvsem občine in individualne stranke. Poleg načrtov instalacij vodovoda, plina, ogrevanja, hlajenja, komprimiranega zraka, pare, hidrantne zaščite in prezračevanja, pripravljamo tudi elaborate gradbene fizike, PHPP 2009 izračune za EKO SKLAD j.s. subvencije, študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, elaborate z ekonomskim vrednotenjem prihrankov ob zamenjavi energentov ter načrte električnih instalacij. Za vse naše načrte izdelamo natančne popise materiala in del.

 

Izdelujemo načrte:

Vodovodna instalacija

Hišna vodovodna instalacija, hišni vodovodni priključki, hidrantna zunanja in notranja omrežja, hidroforne postaje, črpališča, itd.…

Ogrevanje in hlajenje

Radiatorsko, talno, stensko in stropno ogrevanje/hlajenje, konvektorsko ogrevanje/hlajenje, priprava tople sanitarne vode, uporaba sončne energije za podporo ogrevanju in pripravi tople vode, kotlovnice vseh vrst, hladilne in toplotne postaje, daljinska ogrevanja, toplovodi…

Plinska instalacija

Hišna plinska instalacija, hišni priključki, plinske postaje za UNP, plinovodi, plinske kotlovnice …

Prezračevanje in klimatizacija

Osnovno in specializirano prezračevanje, klimatizacija z vzdrževanjem temperature in vlage, prezračevanje arhivskih prostorov,…

Elaborati in izkazi

Izdelava elaboratov gradbene fizike in izkazov energijskih karakteristik stavb, izdelava izkazov prezračevanja in klimatizacije stavb skladno s pravilnikom,….

Študije izvedljivosti in ekonomsko vrednotenje

Izračun prihrankov in možnosti izrabe energije ob morebitni zamenjavi energenta, predvsem pri prehodu iz fosilnih, na druge vrste energentov kot sta npr. lesna biomasa (peleti, sekanci,…) in elektrika (toplotne črpalke,…).

Električne instalacije

Vse vrste elektro-instalacij, pomožni viri napajanja, brezprekinitveni sistemi napajanja, splošna razsvetljava, varnostna razsvetljava, javna razsvetljava, ozemljitvene instalacije, NN priključki, inteligentne instalacije, strelovodni sistemi, telekomunikacijske instalacije, CNS….

Izvajamo tudi:

Nadzor nad izvedbo

Strokovni nadzor strojnih in električnih instalacij nad pravilnim izvajanjem del glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme, napeljavami in napravami.

Energetsko načrtovanje