O nas

LEA Spodnje Podravje

Poslanstvo Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje je zagotavljanje trajnostnega energetskega razvoja Spodnjega Podravja z razširjanjem znanja ter izkušenj z demonstracijskimi projekti, izobraževanjem, promoviranjem z namenom pospeševanja naložb v obnovljive vire in učinkovito rabo energije.

LEA Spodnje Podravje nudi občinam strokovno pomoč pri načrtovanju in izvajanju trajnostne energetske politike na eni ter svetovanje in nudenje pomoči pri projektiranju, gradnji in rekonstrukciji javnih objektov vključno z javno razsvetljavo na drugi strani. Poseben poudarek pa LEA Spodnje Podravje posveča uvajanju obnovljivih virov energije na lokalnih nivojih (sončne, geotermalne in vetrne energije, biomase ter bioplina). Končni cilj prizadevanj je, da Spodnje Podravje oz. Vzhodna Štajerska postane TRAJNOSTNO ENERGETSKO RAZVITA REGIJA, ki bo v največji dopustni meri izkoriščala lastne naravne in obnovljive energijske vire, izvajala trajnostno (nizko energijsko ter pasivno) gradnjo, razvijala sonaravni promet in nižala emisije toplogrednih plinov na za okolje sprejemljiv nivo.

  • Promocijske in izobraževalne dejavnosti za varčevanje z energijo, višanje energijske učinkovitosti in obnovljive vire energije ter sonaravni transport; energetski pregledi javnih stavb, večstanovanjskih objektov in podjetij. Pomembno je razmišljati tudi o rekreacijskih aktivnostih. V tem primeru predlagamo, da obiščete slotogate.com;
  • Izdelava in noveliranje lokalnih energetskih konceptov;
  • Študije izvedljivosti v energetske rekonstrukcije stavb ter naložbe v obnovljive vire energije (bioplinarne, daljinske sisteme na lesno biomaso, soproizvodnjo električne energije in toplote, toplotne črpalke in fotovoltaične elektrarne);
  • Obveščanje občin in drugih zainteresiranih o domačih in evropskih razpisih v energetiki;
  • Izdelava prijav na razpise v energetiki;
  • Izdelava investicijske dokumentacije za energetske rekonstrukcije in sisteme OVE;
  • Iskanje financerjev in partnerjev v javnih zasebnih partnerstvih v OVE in energetskih rekonstrukcij;
  • Sodelovanje z razvojnimi in drugimi inštitucijami za pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja;
  • Izvajanje aplikativnih projektov s področja URE in OVE
  • Izdelava energetskih izkaznic.