Lokalni energetski koncept

LEA Spodnje Podravje

Lokalni energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe, itd.). Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. Določijo se potencialni nosilci projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih lokalni energetski koncept začrta.

Lokalni energetski koncept tako omogoča:

 • izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v lokalni skupnosti
 • pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo,
 • pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja,
 • oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,
 • izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, pri čemer je s kratkoročno energetsko politiko definirano obdobje petih let, z dolgoročno pa obdobje desetih let,
 • spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike lokalne skupnosti. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko s tem doseže.

Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so lahko:

 • učinkovita raba energije na vseh področjih, povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energije, bioplin itd.),
 • zmanjšanje obremenitve okolja, spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
 • uvajanje daljinskega ogrevanja,
 • zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
 • zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov,
 • uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
 • uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe,
 • uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja

Energetsko načrtovanje