Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

LAS Bogastvo podeželja:  ČISTO V NARAVO

 • Vodilni partner: LEA Spodnje Podravje
 • Ostali partnerji: Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj
 • Vrednost projekta: 20.753,37 EUR
 • Odobrena sredstva: 13.356,68 EUR
 • Trajanje projekta: 1.9.2020 – 31.12.2021

Povzetek projekta:

Ohranjanje narave in varstvo okolja je v zadnjih desetletjih pridobilo na izjemnem pomenu in stanje okolja se je zadnjih letih tudi vidno izboljšuje. Kljub temu pa so ostali številni izzivi med katere spada tudi ohranjanje  kvalitete vod, na katero močno vplivajo izpusti odpadne vode v okolje med, katerimi so najbolj očitne odpadne vode iz gospodinjstev ter javnih objektov in storitvenih dejavnosti. V osnovi komunalne odpadne vode odvajamo s kanalizacijskimi sistemi, kjer se pred iztokom v naravo ustrezno prečistijo na komunalnih čistilnih napravah, vendar je v Sloveniji še vedno veliko krajev brez urejenega javnega kanalizacijskega omrežja, kjer morajo za odpadne vode iz gospodinjstva poskrbeti lastniki gospodinjstev sami.

 Možnost, da vodo očistimo do te mere, da jo lahko izpustimo v naravo nam, nudijo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Vrsta/tip MKČN so tudi rastlinske čistilne naprave (RČN), ki predstavljajo preprosto tehnologijo čiščenja, ki v svojem delovanju povsem posnemajo naravne procese. Za svoje delovanje ne potrebujejo električne energije, kot je to v primeru ostalih čistilnih naprav. Kljub svoji že več deset letni prisotnosti na trgu je med ljudmi še vedno relativno nepoznana in velikokrat povezana z neopravičenim neodobravanjem, predvsem v smislu strahu pred razvijanjem smradu in umestitvijo takšnih naprav »odprtega« tipa v neposredno okolico stavb.

S projektom želimo predvsem dvigniti osveščenost ljudi glede RČN ter s promocijo le teh poskrbeti za njihovo prepoznavnost. Rastlinska čistilna naprava bo služila kot primer dobre prakse za namene promocije ter kot »učni pripomoček« za izvedbo naravoslovnih dni osnovnih šol in izvedbo raznih delavnic. Naprava bo dodatno opremljena s kompostirno gredo in okrasno laguno, tako da bo predstavljala zaključeno celoto in bo kot okrasni element vrta vključena v domače okolje kot napredna ekoremediacija.

Cilji projekta:

 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednost na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in  Slovenskih goricah in povečanje njihove prepoznavnosti.
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin  v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj

 

         

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

LAS Bogastvo podeželja: Vzpodbujanje trajnostnega energetskega razvoja kmetijskih gospodarstev in turističnih destinacij – ENE-RAST

Cilji projekta:

 • Vzpodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave z izboljševanjem okoljske in energetske učinkovitosti in uvajanja OVE.
 • Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe
 • Vzdrževanje inovativnega partnerstva na področju energetskih obnov z dvigovanjem energetske učinkovitosti, uvajanjem URE in drugih energetsko učinkovitih ter inovativnih rešitev ter tehnologij
 • V okviru projekta in z delovanjem partnerstva bomo prispevali k razvoju lokalnega gospodarstva
 • Dolgoročno se bo povečala osveščenost glede blaženja podnebnih sprememb kar bo dodatno vodilo v nove naložbe v nove energetsko učinkovite naprave, energetsko obnovo in izrabo OVE.
 • V projekt bo aktivno vključenih vsaj 25 deležnikov, kar bomo dokazovali z listo prisotnosti.

Operacija ENE-RAST se nanaša na tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, na cilj C6: Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih, ukrep U6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov na področju upravljanja z naravnimi viri

Vodilni partner:  LEA Spodnje Podravje

Ostali partnerji:  KGZS Zavod Ptuj in Visoka šola na Ptuju

Vrednost projekta:  26.810,00 EUR

Odobrena sredstva:  18.767,00 EUR

Trajanje projekta:  1.1.2019 – 31.12.2020

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj

 

          

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

LAS UE Ormož: ENERGETSKA IN OKOLJSKA UČINKOVITOST TURISTIČNIH DESTINACIJ – ENETUR  

Partnerji projekta ENETUR bomo izvedli nabor obstoječih in bodočih oz. potencialnih turističnih destinacij na področju občin zajetih v projekt – občina Ormož, Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž.  Vzpostavili bomo individualno in po potrebi tudi skupinsko energetsko in okoljsko svetovanje investitorjem, lastnikom in najemnikom turističnih destinacij za povečanje energetske učinkovitosti, možnosti integracije obnovljivih virov energije s ciljem znižanja energetskih stroškov, vzpodbujanja ekoremediacij in s tem približevanja načelom sonaravnega turizma. Posebej bomo vključili tudi možnost povečevanja energetskih obnov obstoječih kulturno zaščitenih stavb, saj bodo v projektni skupini sodelovali tudi strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvedli bomo identifikacijo primernih stavb v javni in privatni lasti, ki so primerni za energetsko obnovo, se povezali z investitorji oz. lastniki ter najemniki in izvedli skupne delavnice ter individualno svetovanje, ki bo zajemalo ogled objektov, proučitev obstoječe dokumentacije, infrastrukture, možnosti znižanja rabe energije z energetsko obnovo ovoja stavb, integracije obnovljivih virov energije (lesne biomase, fotovoltaike, proizvodnje električne energije iz vetra, izrabe solarne sončne energije ter integriranih sistemov energetske samozadostnosti, net meteringa ipd.). Prav tako bomo vključili svetovanje o možnostih vgradnje malih čistilnih naprav, bodisi klasičnih, natančneje pa bomo proučili možnosti izgradnje rastlinskih čistilnih naprav (ti. ekoremediacij).

Cilji projekta:

 • Vzpodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave z izboljševanjem okoljske in energetske učinkovitosti in uvajanja OVE turističnih destinacij.
 • Dvig konkurenčnosti in sonaravni razvoj turistične infrastrukture in turističnih dejavnosti.
 • Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe na eni strani ponudnikom turističnih dejavnosti in nastavitvenih kapacitet in na drugi strani občanom, ki bodo s strani diseminacije informacij o projektu in rezultatih posredno ali neposredno nagovorjeni in obveščeni.
 • Vzdrževanje inovativnega partnerstva na področju energetskih obnov z dvigovanjem energetske učinkovitosti, uvajanjem URE in drugih energetsko učinkovitih ter inovativnih rešitev ter tehnologij, med občinami Ormož, Sveti Tomaž ter Središčem ob Dravi, Zavodom za turizem, kulturo in šport, Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter zavodom IZER.
 • V okviru projekta in z delovanjem partnerstva bomo prispevali k razvoju lokalnega gospodarstva in predvsem k razvoju (eko oz. sonaravnega turizma-zelenega gospodarstva.
 • Z izvedbo investicij se bo znižala raba neobnovljivih virov energije in povečala energetska samooskrba na področju SLR LAS UE Ormož in posredno RS ter EU.
 • Dolgoročno se bo povečala osveščenost glede blaženja podnebnih sprememb kar bo dodatno vodilo v nove naložbe v nove energetsko učinkovite naprave, energetsko obnovo in izrabo OVE.
 • Z vključenostjo strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine bomo spremenili odnos do starih objektov, ki se bodo ohranili in ponudili v turistične namene.
 • Vzpodbujanje naložb v rastlinske čistilne naprave, URE in OVE. Skupaj z investitorji bomo izdelali demonstracijski energetski investicijski projekt kot študijo izvedljivosti in pripravili vlogo za sofinanciranje iz različnih virov. Prav tako bomo izdelali en vzorčni projekt rastlinske čistilne naprave, ki ga bo možno takoj implementirati, saj za takšen objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Vodilni partner:  LEA Spodnje Podravje

Ostali partnerji:  Občina Ormož in IZER – Inštitut za promocijo in uvajanje sonaravnih metod varovanja okolja.

Skupna vrednost operacije je 20.148,64 EUR.

Trajanje projekta je 12 mesecev, s pričetkom marca 2018.

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj

Vas zanima več informacij?