LAS Bogastvo podeželja:  ČISTO V NARAVO

Medtem ko je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v večjih naseljih in mestih urejeno z javno kanalizacijo in komunalnimi čistilnimi napravami je situacija v manjših naseljih in vaseh, predvsem na odročnih podeželskih in hribovitih področjih z razpršeno gradnjo, drugačna. Na teh območjih ni kanalizacijskih sistemov, saj le ti predstavljajo ekonomsko neupravičenost izgradnje takšnega sistema. Zato je odvajanje odpadne vode urejeno s pretočnimi greznicami z iztokom neposredno v naravo. Takšno odvajanje odpadne vode je v vseh pogledih neprimerno, saj se v naravo oddvaja neustrezno prečiščena voda in tako prekomerno obremenjuje okolje. Da bi bilo odvajanje okoljsko ustrezno manjka biološka stopnja čiščenja pred iztokom vode v naravo. Rešitev nudijo male komunalne čistilne naprave, ki so na voljo v različnih oblikah in tipih. Rastlinske čistilne naprave (RČN) pri svojem delovanju popolnoma posnemajo naravne procese in tako predstavljajo trajnostni in sonaravni način čiščenja komunalne odpadne vode. Žal se okrog te vrste čistilnih naprav med ljudmi še zmeraj ustvarja negativno mnenje. Obstaja nezaupanje v dejstvo, da lahko neka naprava brez uporabe električne energije opravlja svojo nalogo, obenem pa je prisoten strah pred razvijanjem neprijetnega vonja oz. smradu v neposredni bližini bivalnega okolja.

S projektom želimo pri ljudeh odpraviti vse te pomisleke in za ta namen izgraditi malo RČN kapacitete 5 PE za eno gospodinjstvo, ki bo poleg opravljanja svoje primarne funkcije obenem služila promociji tovrstnih sonaravnih naprav in na kateri se bodo izvajale tudi izobraževalne aktivnosti.

V projektu bodo sodelovali kot vodilni partner LEA Spodnje Podravje ter Srednješolski center Ptuj kot projektni partner. Projekt se prijavlja na ukrep U6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov na področju upravljanja z naravnimi viri.

Skupna ocenjena vrednost operacije Čisto v naravo je 20.753,39  EUR z DDV, skupna vrednost zaprošenih sredstev je 13.356,67 EUR.

Dokumenti:

Gradivo za naravoslovni dan:

Vas zanima več informacij?