RE-GREEN

Projekti

panel-logo2

RE-GREEN

Regional policies towards GREEN buildings (Interreg IVC – 2012-2014).

Namen projekta RE-GREEN je s spodbujanjem inovativnih rešitev energetskih sanacij in doseganja tako imenovani standard zelenih stavb, podpreti regije pri obnovi javnih zgradb in zasebnega stavbenega fonda kot so stanovanjski bloki in tudi individualne stanovanjske hiše (tudi z vključevanjem zelenih javnih naročil). Pri tem je pomembno vključevanje javne uprave, kot ključnega akterja v procesu prehoda na zeleno gospodarstvo, saj mora javni sektor biti zgled pri uvajanju ukrepov učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah v javni lasti.

Iniciativa RE-GREEN je zraven upravljanja, usklajevanja in komunikacijskih aktivnosti med samimi partnerji in med partnerji ter lokalnimi skupnostmi izvajala tudi aktivnosti kot so izmenjava izkušenj ter primerov dobrih praks in razvoj novih in ustreznih orodij lokalne politike na področju trajnostne gradnje in energetskih rekonstrukcij, kar je vključevalo tudi študijske obiske dobrih praks v državah partnerjev projekta. Obiski so se dopolnjevali z med regionalnimi delavnicami na katerih so udeleženci razpravljali o pridobljenih izkušnjah in izboljšanju razumevanja načinov trajnostne gradnje in energetskih rekonstrukcij. V okviru projekta smo izdelali regionalni izvedbeni načrt trajnostne gradnje in rekonstrukcij, navodila za prenos dobrih praks, organizirali tudi delavnice z zainteresiranimi ciljnimi skupinami. Partnerji na projektu smo sodelovali pri izdelavi vsebinskega in metodološkega okvira in pri oblikovanju predlogov, ki morajo biti vključeni v regionalno oz. lokalno politiko. RE-GREEN – ov konceptualni model namreč vključuje področje zelenih stavb, zelenih urbanih sistemov in energetsko-okoljski management, kar bomo prenesli tudi v obnovo občinskih lokalnih energetskih konceptov kot enega temeljnih pogojev na poti v trajnostno družbo.

V okviru projekta je LEA Spodnje Podravje pripravila lokalni izvedbeni načrt energetskih rekonstrukcij javnih objektov in prehoda na zeleno gospodarstvo v javnem sektorju za območje Spodnjega Podravja, ki zajema:

  • Dinamiko lokalnega energetskega razvoja.
  • Lokalno strategijo v smeri zelenega upravljanja občine.
  • Predstavitev načinov financiranja vključno z viri sofinanciranja.
  • Orodja spremljanje učinkov prehoda na zeleno gospodarstvo v javnem sektorju.

Spletna stran projekta RE-GREEN: http://www.re-green.eu/

ec-logo

Vas zanima več informacij?