BioHeatLocal

Projekti

panel-logo2

BioHeatLocal

Lesna biomasa za regionalni razvoj (OP SI HR – 2013-2015).

Namen projekta BioHeatLocal je povečati in izboljšati izkoriščanje lesa slabše kakovosti za energetske namene predvsem z vzpostavitvijo lokalnih proizvodnih verig. V skladu s tem se splošni cilji projekta nanašajo tudi na povečano gospodarsko rast in na dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, k čemer pripomore čezmejno poslovno sodelovanje na področju izkoriščanja gozdne biomase ter biomase iz hitrorastočih nasadov.

Poleg koristi, ki jih ima projekt za lokalno skupnost (novo ustvarjena delovna mesta, socialna kohezija, zmanjševanje odseljevanja iz podeželja idr.), bo projekt prispeval tudi k ciljem, ki v se v Operativnem programu ne nanašajo direktno na prioriteto gospodarskega razvoja oz. na razvoj podjetništva. Povečano izkoriščanje biomase se namreč pozitivno odraža na področju zaščite okolja (lokalnega in globalnega), prav tako pa tudi poveča energetsko varnost, neodvisnost in samozadostnost lokalnega prebivalstva.

Specifični čezmejni cilji:

  • Konkretna tehnična in strokovna podpora izbranim (6 primerov v Sloveniji in 6 primerov na Hrvaškem) lokalnim skupnostim za vzpostavitev proizvodnih verig in izdelava projektnih dokumentacij za 4 primere ogrevanja javnih stavb na lesno biomaso (2 primera v Sloveniji in 2 primera na Hrvaškem);
  • strokovna in tehnična podpora konkretnim poslovnim iniciativam vzdolž proizvodnih verig v obmejnih lokalnih skupnostih (podpora lastnikom gozdov za proizvodnjo lesne biomase, podpora ustanavljanju biomasnih logističnih centrov ter podpora za investicije v ogrevanje na lesno biomaso);
  • podrobna analiza potenciala lesa uporabnega v energetske namene iz zasebnih gozdov in hitrorastočih nasadov na območju na obeh straneh meje in ocena konkurenčnih sektorjev (raba lesa v lesni industriji);
  • podrobna analiza obstoječih proizvodnih verig ter trenutnih uporabnikov lesne biomase v izbranih regijah in optimizacija trenutnih proizvodnih verig;
  • najpomembnejši specifični čezmejni cilj je vzpostavitev proizvodnih verig za proizvodnjo, dobavo in rabo lesne biomase v regijah, kjer regijo ne omejuje državna meja;
  • izdelava študij izvedljivosti za biomasne logistične centre in energetsko pogodbeništvo v izbranih lokalnih skupnostih;
  • povečanje informiranosti, znanja in izobraževanja zasebnih lastnikov gozdov in podjetnikov o možnostih in načinih izkoriščanja gozdne biomase in biomase iz hitrorastočih nasadov s posebnim poudarkom na:
  • modernih in učinkovitih tehnologijah pridobivanja in izkoriščanja biomase;
  • tržnih modelih in mehanizmih, ki so uveljavljeni v razvitejših članicah EU (predvsem v Avstriji in Finski);
  • prikazom socialnih-ekonomskih in okoljskih vplivov rabe lesne biomase v regijah.

Razvoj trga za trgovanje z gozdno biomaso in biomaso iz hitrorastočih nasadov uporabno za energetske namene na čezmejnem območju. Pri tem bo poudarek tudi na zagotavljanju kakovosti lesnih goriv.

Spletna stran projekta: http://www.bioheatlocal.com/

ec-logo

Vas zanima več informacij?