Upravljanje z energijo v javnem sektorju 020

Udeležite se brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, kjer boste:

 • seznanjeni s smernicami za upravljanje z energijo v javnem sektorju skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št.52/16);
 • pozornost namenili prepoznavanju in odpravi šibkih točk stavb in sistemov oskrbe z energijo;
 • spoznali potenciale izboljšanja energetske učinkovitosti ter izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Predstavili vam bomo izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej.

  Brezplačna prijava je obvezna.

Ste vedeli? Upravljanje z energijo je sistematsko spremljanje rabe energije na ravni objekta ali odvzemnega mesta, ki omogoča racionalno gospodarjenje z energijo in energetskimi sistemi in s tem pomembno prispeva k doseganju energetskih in podnebnih ciljev ter k zmanjševanju drugih negativnih vplivov na okolje.

Webinar 1: Upravljanje z energijo v javnem sektorju3. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo RS)
 • Državna aplikacija izvajanja energetskega knjigovodstva (Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo RS)
 • Informiranje uporabnikov, specifične rešitve in primeri dobrih praks (Jože Pustoslemšek, LEAD)
 • Izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo in usmeritve za naprej (dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP)

O vsebini:

Vse višji stroški energije na eni strani in pritiski na okolje in podnebje kot posledica rabe energije na drugi strani nas spodbujajo, da se osredotočimo na povpraševanje po upravljanju z energijo, zlasti v javnem sektorju. Javni sektor je eden od večjih porabnikov energije v EU in lahko ima zato največ koristi od izboljšane energetske učinkovitosti. Ta dejstva se odražajo v energetski politiki EU, strategijah, ukrepih in direktivah. Tako se področju upravljanja z energijo v javnem sektorju v zadnjih letih namenja posebna pozornost.

Izkušnje kažejo, da je najodločnejši korak za občine pri zniževanju porabe energije uvedba sistematičnega upravljanja z energijo na mestni ravni, z jasno opredeljenimi nalogami in odgovornostmi.

V letu 2016 je bila sprejeta Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

V okviru webinarja bo predstavljen sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju,  predstavljene bodo obveznosti zavezancev in sistem poročanja z uporabo vzpostavljene državne aplikacije. Pozornost bo namenjena predstavitvi izkušenj dosedanjega upravljanja z energijo, predstavitvi praks in usmeritvam za naprej.

 

Webinar 2: Financiranje, 10. 11. 2020  (med 10.00 in 12.00 uro) 

 • Celovit pristop k energetski sanaciji (Rajko Leban, GOLEA)
 • Finančni in drugi inštrumenti (Rajko Leban, GOLEA)
 • Kombinacija finančnih virov (Rajko Leban, GOLEA)
 • Energetsko pogodbeništvo (ESCO) (Rajko Leban, GOLEA)
 • Praktični primeri ELENA (Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA)

O vsebini:

Z Nacionalnim Energetskim Podnebnim Načrtom – NEPN smo si postavili visoke cilje, ki so v osnovi določeni na ravni EU in katere mora doseči EU kot celota, na podlagi upoštevanja relevantnih nacionalnih okoliščin ter različnih formul pa smo prišli do nacionalnih ciljev in sicer zmanjšanja emisij za 4% do 2020 glede na 2005 ter za 15% do 2030, izboljšanje URE – Učinkovite Rabe Energije za vsaj 32% do leta 2030 glede na 2007 ter povečanje deleža OVE – Obnovljivih Virov Energije na 25% do 2020 ter na 27% do 2030.

Doseganje teh ciljev je tesno povezano s financiranjem projektov trajnostne energije, trajnostne mobilnosti, prehoda v podnebno nevtralne regije.

V kolikor ob tem upoštevamo dejstvo, da se stopnja sofinanciranja projektov iz kohezijskih sredstev zmanjšuje in kjer je iz prejšnje finančne perspektive na sedanjo le to že padlo  pri celovitih prenovah stavb iz 85% na 40% in se sedaj sicer povečuje do maksimalne vrednosti na z vidika EU direktive na 49%,  je nujna uvedba novih finančnih mehanizmov, kot jih pozna razvita severno-zahodna Evropa. Pri tem  vse večji pomen dobiva energetsko pogodbeništvo, pogodbeno zagotavljanje prihrankov, kot način kako izvesti želeno investicijo ob bistveno manjši stopnji sofinanciranja oziroma ob bistveno nižjem deležu vloženih javnih sredstev.

V predavanju bomo tako predstavili možnosti pridobitve nepovratnih sredstev, možnosti kombinacije virov sredstev ter tudi nove finančne instrumente, tehnično pomoč ELENO ter vse skupaj na koncu podkrepili s praktičnimi primeri.

 

Webinar 3: Energetski pregledi in monitoring, 17. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Energetski pregled: zakonske osnove, metodologija, rezultati, primeri (Staš Kos, LEAG)
 • Analitični del: raba energije in vplivni faktorji stavbe (mikroklimatske razmere, namembnost, porabniki, primeri) (Staš Kos, LEAG)
 • Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb in izrabo OVE – Cilji, možni ukrepi, posebni primeri (SNES, Spomeniško zaščitene stavbe), primeri (Staš Kos, LEAG)
 • Tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi (doc. dr. Janez Petek LEA SPODNJE PODRAVJE)

O vsebini:

Delavnica se bo osredotočila na metodologijo izvedbe energetskega pregleda. Predstavljene bodo osnovne vrste energetskih pregledov in zakonske zahteve. Predstavljena bo vsebina energetskega pregleda in sicer kaj vključuje, kaj analizira in kaj so rezultati pregleda. Spoznali boste najpomembnejše vplivne faktorje na rabo energije objekta. 

Seznanili se boste z ukrepi, ki se jih lahko izvede za izboljšanje energetskega stanja objekta torej ukrepe za učinkovitejšo rabo energije in pa za izrabo obnovljivih virov energije. Delavnica bo orientirana predvsem na zahteve javnih stavb.

 

Webinar 4: Javna naročila, 24. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Zakonodajni okvirji (doc. dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo)
 • Zeleno javno naročanje s predstavitvijo primerov iz prakse (dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo)
 • Potrebna investicijska (tehnična…) dokumentacija in postopki (dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP)

O vsebini:

Javna naročila so pomemben generator gospodarske rasti hkrati pa lahko predstavljajo tudi eno pomembnih orodij za doseganje strateških ciljev, tudi na področju okolja. Naročniki in ponudniki morajo v strateško javno naročanje, eno teh je zeleno javno naročanje,  vložiti več truda in napora kot pri »tradicionalnem« javnem naročanju, vendar pa to prinaša številne prednosti, kot so na primer prihranki, povečanje kakovosti, dostop do novih dobaviteljev, ustvarjanje partnerstev, itd.

V okviru webinarja bo predstavljen pravni okvir javnega naročanja, pozornost bo namenjena zelenem javnem naročanju v okviru katerega bodo predstavljeni primeri iz prakse s poudarkom na ustreznem načrtovanju meril in kriterijev, upoštevanju stroškov skozi celotno življenjsko dobo, izogibanju morebitnih pasti itd. Predstavljeni bodo koraki izvedbe postopka javnega naročaja in potrebna investicijska (tehnična) dokumentacija.

 

Webinar 5: Obnovljivi viri energije, 1. 12. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Predstavitev virov in potencialov (postopki, administracija), možnosti izkoriščanja OVE (biomasa, fotovoltaika, toplotne črpalke, vetrna energija) (Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA)
 • OVE v javnih stavbah (primeri/Izračuni) (Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA)
 • Pridobitev subvencije za obnovljive vire energije (Eko sklad) in primeri izrabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah (Silvija Kovič, Eko sklad)

O vsebini:

Za oskrbo stavb z energijo poznamo številne primere obnovljivih virov energije. Pri tem je pomembno vedeti, da vsi niso prisotni v vsakem okolju in da tehnološko in ekonomsko ni vedno mogoče vira maksimalno izkoristiti. Za izkoriščanje obnovljivih virov energije potrebujemo določene tehnologij oz. postroje, ki jih lahko vgradimo v ali na objekte ali pa neposredno v okolje, kjer so takšni viri na voljo. V tem primeru lahko naletimo na težave umeščanja takšnih postrojev v okolje, saj je to opredeljeno s prostorskimi načrti, njihova sprememba pa je lahko povezana z dolgotrajnimi postopki. 
Slovenija je kot članica zavezana k spoštovanju Evropske zakonodaje. Pri izrabi obnovljivih virov energije je Evropska skupnost z Direktivo 2018/2001 postavila cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v porabljeni energiji znašal 32 % ali več.

Na webinarju vam bomo predstavili vire, potenciale in možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije. Podali bomo primere in izračune v javnih stavbah, vas seznanili s postopki in možnostmi pridobitve subvencije za obnovljive vire energije (Eko Sklad, kohezijska sredstva,..)

Rezervirajte si datume in se nam pridružite. Znanje velja.

 

Predavatelji

TINA ŽUMER, univ. dipl. inž. arh.
Ministrstvo RS za infrastrukturo

Tina Žumer je leta 2000 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Prvo zaposlitev je opravljala v zasebnem sektorju, kjer je leta 2005 postala odgovorni vodja projektov za javne in stanovanjske stavbe. 
V zasebnem sektorju je bila odgovorna za pravne in upravne zadeve na področju graditve objektov. Ima izkušnje na področju sistemske zakonodaje graditve objektov, tehničnih predpisov, standardov, pravil stroke in javnega naročanja. Zasebne investitorje je zastopala v procesih javno zasebnega partnerstva ter vodila pripravo investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih in javnih stavb.
Je pooblaščena inženirka z licenco ZAPS za arhitekturno projektiranje objektov in nadzor nad gradnjo, izdelavo izvedenskih mnenj, elaboratov in študij, svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije s strokovnega področja arhitekture in je nosilka licence za nepremičninsko posredovanje.

Delo v zasebnem sektorju je opravljala do leta 2017, ko je svojo strokovno pot nadaljevala na Ministrstvu RS za infrastrukturo, na Direktoratu za energijo v Sektorju za pravne in mednarodne zadeve. Sodelovala je tudi pri projektu Elena – GovDER – spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije v stavbah ožjega javnega sektorja. Trenutno dela na oddelku za politiko energetske učinkovitosti in obnovljive vire energije, kjer se ukvarja s procesi prenosa EU direktiv in uredb v slovenski pravni red. Med področje dela lahko izpostavimo aktualne ukrepe npr. podporna shema, upravljanje z energijo, področje poklicnih kvalifikacij in izobraževanj s področja URE in OVE,…
Sodeluje (in je članica) v več medresorskih in mednarodnih delovnih skupinah ter projektih s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter pametnih mest/skupnosti in omrežij.

dr. VLASTA KRMELJ, univ.dipl.inž., 
Energetska agencija za Podravje

dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl. inž. kem.tehn., je direktorica Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije v Mariboru. Diplomirala in doktorirala je na Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Ima naziv  Evropski energetski manager in je strokovnjak za strateško energetsko načrtovanje in pripravo energetskih izkaznic. Je specialistka za področje izvajanja in financiranja projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Ima 20 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov, s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti ter vodenju in organiziranju  dela na projektih. Že drugi mandat je podpredsednica Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje za področje financiranja. V zadnjih 5 letih je vodila 15 mednarodnih projektov in številne lokalne projekte.  Od leta 2006 se ukvarja z energetskim upravljanjem v javnem sektorju, energetskimi sanacijami in pogodbenim financiranjem le-teh. Izvedla je mnoga predavanja doma in v tujini s področja energetskega in  finančnega upravljanja projektov. Agencija, ki jo vodi, je za svoje delo prejela številna priznanja. Od decembra 2018 je tudi županja Občine Selnica ob Dravi. 

JOŽE PUSTOSLEMŠEK, magister poslovnih ved
Lokalna energetska agencija Dolenjska Posavje Bela Krajina

Jože Pustoslemšek, magister poslovnih ved je direktor Lokalne energetske agencije Dolenjska Posavje Bela Krajina. Na področju upravljanja z energijo v javnem sektorju, je pridobil izkušnje pri vzpostavitvi in obvladovanju centralnih nadzornih sistemov (CNS), vzpostavitvi in obvladovanju upravljanja z energijo po posameznem prostoru, izvedbi analiz porabe energije in sprejemanju ustreznih ukrepov, pravočasnem in učinkovitem ozaveščanju uporabnikov, učinkovitejšem upravljanju z energijo v javnem sektorju, usposabljanju uporabnikov s področja učinkovitejše rabe energije, vodenju energetskega knjigovodstva in energetskega menedžmenta, energetskega monitoringa (pregled porabe/nadzor/ukrepi), poznavanju sistema SCADA (optimizacija sistemov delovanja), vodenju, načrtovanju in organiziranju projektnih procesov ter vodenju, revidiranju in koordiniranju izvedbe projektov (energetske sanacije, novo gradnje, adaptacije objektov, itd.) 

BOŠTJAN KRAJNC, dipl. inž. str
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Diplomirani inženir s področja energetike in procesnega strojništva z več kot 12-letnimi delovnimi izkušnjami na področju energetike. Začetne izkušnje je pridobil v inženirskih podjetjih na delovnem mestu projektnega tehnologa, kjer je bil odgovoren za celovito načrtovanje, izvajanje in vodenje projektov, izdelavo tehnične dokumentacije in izvajanje finančnih analiz. Na mesto direktorja Energetske agencije KSSENA je bil imenovan leta 2008, kjer upravlja kadrovske in finančne kapacitete organizacije, vodenje izdelave in izvedbe projektnih prijav na mednarodnih programih financiranja in razpisih na nacionalnem nivoju, izvajanje investicijskih projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije za Mestno občino Velenje in usmerjanje nalog izvedbenih ukrepov lokalnih energetskih konceptov v partnerskih občinah znotraj regije.
Leta 2009 je iz Inštituta Jožef Štefan v okviru IEE projekta Eurem pridobil akreditacijo evropskega upravljavca energije, pridobil pa je tudi uradno licenco Gradbenega inštituta ZRMK za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic. Od leta je 2008 član delovne skupine NALAS za energetsko učinkovitost, kjer si je v dolgoletnem sodelovanju pridobil bogate izkušnje delovanja na nivoju lokalnih oblasti iz Jugovzhodne Evrope.

STAŠ KOS, univ.dipl.inž.str
Lokalna energetska agencija Gorenjske

Staš Kos univ.dipl.inž.str. je zaposlen na Lokalni energetski agenciji Gorenjske od leta 2014 kot vodja svetovalcev na področju energetike. Ukvarja se z energetskim menedžmentom v lokalnih skupnostih, celovitimi energetskimi sanacijami javnih objektov, pripravo vlog za razpise, izdelavo energetskih pregledov, energetskih izkaznic in investicijske dokumentacije.
Vodenje projektov Lokalne energetski agenciji Gorenjske:
Prevzeli smo vodenje projekta priprave vloge za razpis JOB 2018 skupaj z zunanjimi partnerji. V celoti smo prevzeli vodenje priprave vloge, aktivno smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije
(pregled projektantskih rešitev in ovrednotenje). V celoti smo prevzeli tudi pripravo zahtevkov za izplačilo, deloma pa smo prevzeli izvajanje strokovnega nadzora v enem objektu.
Trenutno vodimo projekt priprave vloge za razpis JOB 2020 za 6 objektov v lasti Občine Tržič, Kamnik in Preddvor. V celoti smo prevzeli pripravo vloge, izvedbo potrebne dokumentacije, aktivno smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije (pregled projektantskih rešitev in ovrednotenje). Projekt je posebej zahteven iz vidika kulturne dediščine, saj so trije od šestih objektov spomeniško zaščiteni.
Izdelava razširjenih energetskih pregledov:
Vrtec Deteljica Tržič, Občinska stavba Bohinj, Zdravstveni dom Bohinj, Podružnična osnovna šola Kovor, Osnovna šola Sovodenj, Dom krajanov Preddvor, Občinska stavba Tržič, Osnovna šola Jakob Aljaž Kranj in dvorana Planina, Grad Neuhaus, Tržiški muzej. Izdelava DIIP: Občinska stavba Bohinj, Vrtec Deteljica Tržič, Dom krajanov Preddvor, Energetska sanacija objektov v lasti Občine Tržič, Kamnik in Preddvor.

doc. dr. JANEZ PETEK
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj

Doc. dr. Janez Petek je od leta 2008 direktor Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje, Ptuj. Glavne naloge in pristojnosti Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje so vodenje in priprava projektov, energetski pregledi, lokalni energetski koncepti, svetovanje, izobraževanje, promocija. Je habilitiran predavatelj na Višji šoli na Ptuju, smer Bionika – predmet Energetika v bioniki 1 in 2, habilitiran docent na Visoki šili na Ptuju-Predmet Energetski sistemi.
Vsako leteno predava Zgodovino Lova na Slovenskem za lovske pripravnike v Zvezi lovskih družin Ptuj-Ormož. Napisal je 12 izvirnih znanstvenih člankov z faktorjem vpliva, 13 strokovnih člankov, 15 člankov na znanstveni konferenci, 16 člankov na strokovni konferenci, 5 poglavij v znanstveni monografiji, 5 poglavij v strokovni monografiji, 27 poročil o rezultatih preiskav, 188 elaboratov in študij, 26 projektov za gradnjo, + ostalo, skupaj 411 referenc.

doc. dr. BOŠTJAN FERK
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Boštjan Ferk je eden izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, soustanovitelj družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in docent za javno upravo na Novi Univerzi, kjer predava pri predmetih Upravno pravo in upravni postopek, Posebni upravni postopki ter Upravni sistemi. Njegova bibliografija obsega številne prispevke doma in v tujini. Je soavtor monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, ter avtor monografije z naslovom Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. Slednja je nastala na podlagi doktorske disertacije in je dopolnjena z zakonodajnim paketom EU o javnem naročanju in koncesijskih pogodbah iz leta 2014. V zadnjem času se Boštjan Ferk aktivno ukvarja s področjem elektronskega javnega naročanja. Skupaj s Petro Ferk tudi sodeluje pri pripravi komentarja Direktive o javnem naročanju 2014/24/EU, katerega izid se načrtuje pri založbi Edvard Elgar Publishing v letu 2020. Skupaj tako med drugim pripravljata komentar 22. člena Direktive 2014/24/EU, ki predstavlja ključno določbo za uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v EU. Boštjan Ferk redno sodeluje na konferencah in seminarjih, kjer prenaša svoje bogato znanje v prakso. Boštjan Ferk je uvrščen na listo domačih arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalec seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. 

RAJKO LEBAN, univ. dipl. inž. str.
Lokalna energetska agencija GOLEA

Rajko Leban je direktor zavoda GOLEA (Goriška Lokalna energetska Agencija) Nova gorica. Deluje na področju oblikovanja in izdelave zahtevnejših študij izvedljivosti projektov trajnostne energetike, izdelave projektantskih popisov projektov trajnostne energetike, priprave zahtevnejših aktov (odlokov) in razpisne dokumentacije s področja trajnostne energetike, še posebej s področja pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe z energijo. Zadnjih 5 let se aktivno ukvarja z izvajanjem izobraževanj URE in OVE. Sodeloval je tudi pri pripravi Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva.                                                               

mag. SILVIJA KOVIČ, u.d.i.a., 
Podsekretarka Eko sklada

Že več kot  30 let se ukvarja z učinkovito rabo energije in obnovljive energije v stavbah, s posebnim prispevkom k razvoju slovenskih nizkoenergijskih in pasivnih stavb. Dejavna je na področju uvajanja novih tehnologij za skoraj nič-energijske stavbe in spodbujanja izvajanja stanovanjskih, večstanovanjskih, javnih in drugih projektov. Kot strokovnjakinja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije sodeluje z Eko skladom od leta 2008 pri pripravi in izvajanju državnih programov za spodbujanje novih naložb v skoraj nič-energetske projekte za stavbe v Sloveniji. Pred tem je 18 let delovala v okviru Gradbenega inštituta ZRMK.

Vas zanima več informacij?