PANEL2050

Projekti

panel-logo2

PARTNERSHIP FOR NEW ENERGY LEADERSHIP 2050

(Partnerstvo za novo energetsko vodenje 2050)

EU si je zadala cilj znižati izpuste emisij za 80 % do 95 % v primerjavi z letom 1990 in vzpodbuditi ekonomijo, ustvariti nova delovna mesta in okrepiti Evropsko konkurenčnost z visoko energetsko učinkovitostjo in nizkoogljično ekonomijo. Da bo EU uspešno dosegla ta cilj mora javni sektor na lokalni in tudi na nacionalni ravni razviti lokalno prilagojene energetske politike in načrte z močnim sodelovanjem lokalnih deležnikov, vključno s proizvodnjo energije v privatnem sektorju, s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter z ter s predstavniki širše javnosti, ki se osredotočajo na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in s sodelovanjem deležnikov na področju energetske učinkovitosti. Poudarek projekta bo delovanje v državah srednje in vzhodne Evrope, ki na tem področju še vedno zaostajajo v primerjavi z EU povprečjem.

Države srednje in vzhodne Evrope se soočajo s podobnimi težavami oz. izzivi energetske politike na področju proizvodnje obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Nekateri od teh izzivov so:

  1. nizke prioritete trajnostnega razvoja
  2. nizka sposobnost upravljanja z energijo na lokalni ravni
  3. pomanjkanje sodelovanja pri skupnem obravnavanju izzivov

Z namenom reševanja teh izzivov v državah srednje in vzhodne Evrope je bil razvit projekt PANEL2050, katerega cilj je razvoj zmogljivosti in usklajevanje ”forerunner-jev”, katerih naloga bo povezovanje in vzpodbujanje ustreznih lokalnih zainteresiranih strani, iz različnih regij držav srednje in vzhodne Evrope, k vključenosti v trajnostno energetsko omrežje seveda s sodelovanjem LEA Spodnje Podravje. Čeprav se bodo ta energetska omrežja na lokalni ravni razlikovala glede sestave (odvisno od države/regije), bodo skupaj razvila edinstvene lokalne energetske politike skupne državam srednje in vzhodne Evrope.

Cilj projekta PANEL2050

Glavni cilj projekta PANEL 2050 je vzpostavitev dolgoročnih trajnostnih energetskih omrežij na lokalni (občinski/skupnostni) ravni, v katerih bodo sodelovali ustrezni vplivni deležniki z namenom ustvariti lokalne energetske vizije, strategije in akcijske načrte za prehod k nizkoogljičnim skupnostim do leta 2050. V preteklosti so se zainteresirani deležniki le redko vključevali v razvoj in pripravo lokalnih politik na področju trajnostnega energetskega razvoja. Projekt PANEL 2050 bo z vzpostavitvijo energetskih omrežij vzpostavil trajnostno vključevanje deležnikov v oblikovanje omenjenih politik in sicer:

  • Identifikacija in podpora lokalnim energetskim liderjem – forerunner-jem, kateri bodo sposobni prevzeti vlogo vodenja razvoja in implementacije lokalnih energetskih načrtov, širiti idejo v druge občine/skupnosti in bodo dolgoročno vzdrževali lokalno energetsko omrežje seveda ob podpori ustreznih organizacij, v našem primeru LEA Spodnje Podravje.
  • Pomagati pri vzpostavitvi lokalnega omrežja deležnikov, ki bodo razvili skupno in širše podprto vizijo ter politiko za nizkoogljično skupnost do leta 2050.
  • Razviti novo skupno lokalno trajnostno energetsko strategijo.
  • Zamenjati in utrditi koncept omrežja lokalnih deležnikov s sodelovanjem z ostalimi lokalnimi skupnostmi, regijami, državami in javnimi Evropskim organi, npr. v Sloveniji z občinami Spodnjega Podravja in širše.

V projektu sodeluje 13 partnerjev iz 11 držav (Estonije, Češke, Avstrije, Makedonije, Bolgarije, Romunije, Litve, Madžarske Romunije, Poljske in Slovenije.

  • Tip razpisa: Horizon 2020 (H2020 Energy)
  • Trajanje projekta: 36 mesecev, s pričetkom marca 2016.
  • Vrednost projekta: 1,79 mio EUR

ec-logo

Vas zanima več informacij?