Razpis za direktorja LEA Spodnje Podravje

Aktualno

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. člena Statuta Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Ptuj, 11. členom Odloka o ustanovitvi zavoda “Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2007, 12/2007, 4/2013, 9/2023) ter v skladu s sklepom Sveta Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Ptuj sprejetim na 34. redni seji dne 10.01.2024, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Ptuj

Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogoja znanja slovenskega jezika in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjevati še pogoje in sicer:

  • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) /specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
  • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
  • najmanj 3 let vodilnih ali vodstvenih izkušenj,
  • znanje enega svetovnega jezika,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter sposobnost vodenja dela,
  • predložitev programa razvoja zavoda za obdobje petih let.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.

Kandidati/ke naj pisne prijave z v celoti izpolnjenim Europass življenjepisom (dostopen na spletni strani          http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne ter morebitne vodstvene izkušnje.

Vsa zgoraj navedena dokazila o izpolnjevanju pogojev, vključno z znanjem slovenskega jezika, državljanstva Republike Slovenije ter dokazovanjem delovne dobe naslovijo na Svet Zavoda LEA Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj, z oznako »razpis za direktorja/ico-ne odpiraj!« v roku 8 dni od dneva objave v Štajerskem Tedniku in na spletni strani Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@lea-ptuj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

V primeru vprašanj glede razpisa je kontaktna oseba: Irena Ostroško, tel. 05 99 74 658, elektronski naslov irena.ostrosko@lea-ptuj.si

 

Nepopolne vloge bodo izločene in ne bodo obravnavane.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.

 

Svet zavoda LEA Spodnje Podravje

Vas zanima več informacij?