ENETUR

Projekti

      

 

ENERGETSKA IN OKOLJSKA UČINKOVITOST TURISTIČNIH DESTINACIJ

ENETUR

V zadnjem času stopajo v ospredje turističnih ponudb ti, eko turistične destinacije, na katerih turisti preživljajo prosti čas v naravi, vendar morajo nastanitvene kapacitete in ponudniki tovrstne ponudbe tudi sami izpolnjevati ti. eko pričakovanja turistov. To pomeni, da morajo ponudniki nastanitvenih kapacitet urediti svoje turistične destinacije in prenočitvene kapacitete skladno z okoljskimi zahtevami, ki vključujejo energetsko učinkovitost, rabo obnovljivih virov energije in seveda okolju prijazno čiščenje odpadnih vod brez negativnih vplivov na okolje. Takšne pristope pa zavestno podpirajo v SLR LAS UE Ormož, zato tudi sofinancira projekt ENETUR.

Partnerji projekta ENETUR bomo izvedli nabor obstoječih in bodočih oz. potencialnih turističnih destinacij na področju občin zajetih v projekt – občina Ormož, Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž.  Vzpostavili bomo individualno in po potrebi tudi skupinsko energetsko in okoljsko svetovanje investitorjem, lastnikom in najemnikom turističnih destinacij za povečanje energetske učinkovitosti, možnosti integracije obnovljivih virov energije s ciljem znižanja energetskih stroškov, vzpodbujanja eko-remediacij in s tem približevanja načelom sonaravnega turizma. Posebej bomo vključili tudi možnost povečevanja energetskih obnov obstoječih kulturno zaščitenih stavb, saj bodo v projektni skupini sodelovali tudi strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvedli bomo identifikacijo primernih stavb v javni in privatni lasti, ki so primerni za energetsko obnovo, se povezali z investitorji oz. lastniki ter najemniki in izvedli skupne delavnice ter individualno svetovanje, ki bo zajemalo ogled objektov, proučitev obstoječe dokumentacije, infrastrukture, možnosti znižanja rabe energije z energetsko obnovo ovoja stavb, integracije obnovljivih virov energije (lesne biomase, fotovoltaike, proizvodnje električne energije iz vetra, izrabe solarne sončne energije ter integriranih sistemov energetske samozadostnosti, net meteringa ipd.). Prav tako bomo vključili svetovanje o možnostih vgradnje malih čistilnih naprav, bodisi klasičnih, natančneje pa bomo proučili možnosti izgradnje rastlinskih čistilnih naprav (ti. Eko-remediacij).

Skupaj z investitorji bomo izdelali demonstracijski energetski investicijski projekt kot študijo izvedljivosti in pripravili vlogo za sofinanciranje iz različnih virov. Prav tako bomo izdelali en vzorčni projekt rastlinske čistilne naprave, ki ga bo možno takoj implementirati, saj za takšen objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno.

V projektu bodo sodelovali kot vodilni partner LEA Spodnje Podravje, kot projektni partner pa Občina Ormož in IZER – Inštitut za promocijo in uvajanje sonaravnih metod varovanja okolja iz Središča ob Dravi.

Skupna vrednost operacije je 20.148,64 EUR.

Trajanje projekta je 12 mesecev, s pričetkom marca 2018.

Vas zanima več informacij?